Emerytura minimalna ZUS

Żyjemy coraz dłużej, więc na świecie stopniowo opóźniany jest wiek emerytalny. W Polsce odwrotnie – wiek emerytalny obniżono, wskutek czego emerytury Polaków stają się coraz niższe. Znaleziono i na to radę: podwyższanie świadczeń do określonego minimalnego poziomu. Dopłatę do emerytury minimalnej z budżetu państwa otrzymuje już prawie pół miliona Polaków. Warto przeczytać, by dowiedzieć się, czy emerytura minimalna należy się również nam albo naszym rodzicom.

Ile wynosi emerytura minimalna w Polsce

Przypomnę, że  w nowym polskim systemie emerytalnym wysokość emerytury ZUS zależy od kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli jednak po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczone świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie może zostać automatycznie podwyższone do ustalonego poziomu.

Wysokość emerytury minimalnej jest ogłaszana corocznie przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustala on również minimum renty inwalidzkiej, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.

Od marca 2023 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosły do kwoty 1588,44 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 1191.33 zł, a renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – do 1906.13 zł. W marcu 2024 nastąpi kolejna podwyżka. W tym artykule koncentrujemy się tylko na emeryturach.

Kto dostaje emeryturę minimalną

Podstawowe warunki otrzymania emerytury minimalnej zostały określone w art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Są to:

  • osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz
  • posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych (20 dla kobiet i 25 dla mężczyzn).

Do okresów składkowych zalicza się m.in. czas zatrudnienia na umowę o pracę, pobierania zasiłku macierzyńskiego, czynnej służby wojskowej (art. 6 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Tomasz Warszewski

Uwzględniane są też okresy nieskładkowe, czyli takie, za które nie było obowiązku opłacania składki ZUS. Okresy nieskładkowe, to czas nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, rehabilitacyjnego, okresy pobierania renty chorobowej, a także bezpłatne urlopy dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi w wieku do 4 lat  – w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie, bez względu na liczbę dzieci, do 6 lat. Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Ale to nie koniec warunków, bo posiadanie innych form przychodu może emeryta zdyskwalifikować.

Kto nie dostanie podwyższenia do emerytury minimalnej ZUS

Prawo do podwyższenia emerytury nie przysługuje osobom, które:

  • nie mają 20-25 lat okresów składkowych i nieskładkowych;
  • osiągają przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, jeżeli przychód ten przekracza kwotę podwyższenia;
  • otrzymują również inne zaopatrzenie emerytalno-rentowe: emeryturę wojskową, policyjną, kapitałową, rolniczą (KRUS), zagraniczną (w tym Social Security) przekraczające kwotę podwyższenia;
  • nie mieszkają w Polsce.

Dodatki do emerytury (pielegnacyjny, kombatancki, inwalidzki itp.) doliczane są do minimalnej emerytury. Najpopularniejszym jest dodatek pielęgnacyjny (294.39 zł. w roku 2023), przysługujący z urzędu osobom, które ukończyly 75 lat.

Jak widać, dopłaty do minimum nie dostanie wiele osób, które nie płaciły wystarczająco długo ubezpieczeniowych składek, bo pracowały na własną rękę, na umowach śmieciowych albo poza granicami Polski.

Kiedy odbiorca Social Security dostanie minimalną emeryturę ZUS

Emeryt mieszkający za granicą nie dostanie dopłaty do minimalnej emerytury, bo przysługuje ona tylko dla uprawnionym mieszkańcom kraju.

Osoby zamieszkałe w Polsce, mające emeryturę lub rentę z ZUS i amerykańską emeryturę lub rentę Social Security, których łączna wysokość jest niższa od obowiązującej w Polsce kwoty najniższej emerytury lub renty, mogą uzyskać dopłatę do obowiązującego minimum.

Zasady ustalania przez ZUS wymienionej dopłaty są inne dla emerytur i rent przyznawanych według starych i nowych zasad.

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku podlegają pod stary system emerytalny, więc ich uprawnienie i wysokość emerytury zależą od długości okresów ubezpieczenia. Osoby te dostaną dopłatę do minimum, jeżeli mieszkają w Polsce, a ich świadczenie ZUS zostało ustalone w wysokości proporcjonalnej, odpowiadającej stosunkowi polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i amerykańskich okresów ubezpieczenia. Innymi słowy, dostaną dopłatę, jeżeli mają bardzo małą tzw. „łączoną” emeryturę, naliczoną na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia w Polsce i w Stanach. Dopłata ta stanowi różnicę między kwotą najniższej polskiej emerytury lub renty, a sumą kwot polskiej emerytury lub renty i amerykańskiej emerytury lub renty, pobieranych przez tę osobę.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku dostają świadczenia nowych zasad – uzależnione od środków zewidencjonowanych na koncie emerytalnym. Ich emerytura zostanie wyrównana do minimalnej, jeżeli mają 20-25 lat ubezpieczenia i spełnią inne warunki wyliczone powyżej. W przypadku osób, które spełniają warunek posiadania 20-25 lat ubezpieczenia dopiero po uwzględnieniu amerykańskich okresów ubezpieczenia, dopłatę do minimum stanowi różnica między kwotą najniższej polskiej emerytury a sumą kwot emerytury polskiej i amerykańskiej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranych przez te osoby.

Przykład

Pani Helena, urodzona w 1953 r. i zamieszkała w Polsce, ma 10-letni okres ubezpieczenia w Polsce oraz 12-letni okres ubezpieczenia w Stanach Zjednoczonych. Ma ona emeryturę ZUS w kwocie niższej od najniższej polskiej emerytury. Dostanie ona dopłatę do minimum, jeżeli suma emerytury polskiej i amerykańskiej Social Security jest niższa od kwoty najniższej polskiej emerytury. Wysokość tej dopłaty stanowi różnica między kwotą najniższej polskiej emerytury a sumą emerytur polskiej i amerykańskiej, otrzymywanych przez panią Helenę.

Na zakończenie

Rzadko kiedy suma świadczeń Social Security Polonusa i jego emerytury polskiej jest mniejsza od 1588,44 złotych. Ale jeżeli jest, to warto wiedzieć, że po powrocie do kraju czeka go dopłata do minimum. Można być bogatym, a ją dostać. Dopłata do minimalnej emerytury przysługuje niezależnie od stanu majątkowego emeryta oraz niezależnie od jego przychodów, od których nie płaci się składek na ZUS.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  książek-poradników m.in. Planowanie spadkowe, „Powrót do Polski, Emerytura reemigranta w Polsce, podręcznik seniora wracającego do kraju” i wiele innych.