Jak policzyć, ile dostaniesz polskiej emerytury

Skorzystanie z niego nie wymaga wychodzenia z domu, ponieważ został on umieszczony w Internecie. Dostęp do kalkulatora jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga podawania danych osobowych.

seniors happyKalkulator emerytalny służy do obliczania prognozowanych wysokości emerytur wypłacanych  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kalkulatorjest dostępny na stroniehttp://www.mojaemerytura.zus.pl, na którą można przenieść się bezpośrednio ze strony głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl.

Przy wprowadzaniu danych do kalkulatora emerytalnego należy wykorzystać informacje o stanie konta, które użytkownik otrzymał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kalkulator emerytalny daje osobie zainteresowanej możliwość wyboru, czy chce ona przeprowadzić obliczenia w wersji uproszczonej, czy w wersji zaawansowanej. W wersji uproszczonej jest mniejsza swoboda wyboru i podaje się mniejszą liczbę parametrów. W tej wersji zakłada się, że wynagrodzenie użytkownika (wyrażone wprocencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) od teraz do momentu przejścia na emeryturę nie zmienia się.

W wersji zaawansowanej korzystający z kalkulatora ma większą swobodę dokonywanych wyborów, ale musi podać większą liczbę parametrów niezbędnych do wyliczenia emerytury. Wersja ta umożliwia ustalanie różnych wynagrodzeń (wyrażonych wprocencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) w poszczególnych latach. Umożliwia też – poprzez wpisanie w określonych latach wynagrodzenia równego zeru – wyłączenie tych lat z okresu ubezpieczenia.

Wystarczy podać:

— ostatnią informację z ZUS o stanie konta,

— płeć i datę urodzenia,

— kwotęz waloryzowanych składek,

— kwotę składek za 12 miesięcy kalendarzowych,

— wiek przejściana emeryturę i rok rozpoczęcia lub wznowienia pracy,

— miesięczne obecne wynagrodzenie brutto oraz procent przeciętnego wynagrodzenia w przyszłości.

Każde polezostało wyposażone w możliwość zasięgnięcia dodatkowych informacji. Przy pomocy kalkulatora emerytalnego nie można obliczyć:

— wysokości emerytur z II filara,

— wysokości emerytur ze starego systemu.

Kalkulator emerytalny korzysta z tablic średniego dalszego trwania życia publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z wymaganiami art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Wysokość emerytury wyliczonej przy pomocy kalkulatora jest to kwota prognozowana na podstawie przyjętych założeń (w tym założeń makroekonomicznych) i wpisanych przez użytkownika kalkulatora parametrów. Wysokość prognozowanej emerytury zależy od parametrów podanych przez użytkownika kalkulatora. Obliczana przez kalkulator wysokość prognozowanej emerytury jest to wysokość brutto, tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zasad obsługi kalkulatora można skorzystać z Infolinii ZUS: 0-801-400-400 (czynna: pn.-pt. 800-1800).

www.zus.pl