Jak utrzymać status stałego rezydenta USA

Ażeby nie stracić zielonej karty, trzeba spełnić pewne wymogi. Trzeba również o nich pamiętać, jeżeli w przyszłości planuje się składanie wniosku o obywatelstwo USA, gdyż takie czynniki, jak zbyt długa nieobecność w USA czy zaniedbanie rejestracji do wojska mogą mieć poważne konsekwencje.

  • Nie należy opuszczać Stanów Zjednoczonych na dłuższy czas ani przenosić się do innego kraju w celu zamieszkania tam na stałe.
  • Należy składać federalne, stanowe zeznania podatkowe, a w odpowiednich przypadkach również lokalne zeznania podatku dochodowego.
  • Należy zarejestrować się w Komisji Poborowej (Selective Service) – dotyczy mężczyzn w wieku 18 – 26 lat.
  • Należy powiadamiać DHS o zmianie adresu.

Utrzymanie statusu imigracyjnego

Green CardStali rezydenci, którzy opuszczają Stany Zjednoczone na dłuższy czas, i którzy nie mogą udowodnić swojej intencji stałego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, mogą utracić status stałego rezydenta. Wielu imigrantów uważa, że można mieszkać za granicą pod warunkiem, że wraca się do USA co najmniej raz w roku. Nie jest to prawdą. Jeżeli planuje się pozostanie poza granicami USA przez okres przekraczający 12 miesięcy, należy zwrócić się o tzw. “re-entry permit” (zwany popularnie „białym paszportem”) przed opuszczeniem kraju. W tym celu należy złożyć formularz I-131, Application for a Travel Document (Wniosek o dokument podróżny). Formularz ten można uzyskać na witrynie internetowej http://www.uscis.gov lub dzwoniąc do USCIS Forms Line pod numer 1-800-870-3676. Złożenie tego formularza wymaga uiszczenia opłaty.

Re-entry permit („biały paszport”) jest ważny na okres do dwóch lat. „Biały paszport” można okazać się w miejscu przekraczania granicy USA zamiast wizy lub Karty Stałego Rezydenta. Posiadanie „białego paszportu” nie gwarantuje zgody na wjazd do Stanów Zjednoczonych w chwili powrotu, ale ułatwia udowodnienie, iż wraca się z tymczasowej wizyty za granicą. Dodatkowe informacje można uzyskać na witrynie http://www.state.gov lub w najbliższym konsulacie Departamentu Stanu za granicą.

O tym, co się może zdarzyć na granicy stałemu rezydentowi wskutek zerwania więzi ze Stanami Zjednoczonymi i jak się przed tym bronić wyjaśniam w książce pt. Obywatelstwo z przeszkodami.

    Składanie zeznań podatkowych

Stały rezydent musi składać zeznania podatku dochodowego i zgłaszać swój dochód do Urzędu Skarbowego (Internal Revenue Service – IRS) oraz do wydziałów podatkowych stanu, miasta bądź okolicy, jeżeli istnieje takie wymaganie. Jeżeli nie składa się przez dłuższy czas zeznań podatku dochodowego podczas przebywania poza USA lub jeżeli zaznaczy się “non-immigrant” („nie imigrant”) na rozliczeniu podatkowym, władze USA mogą uznać, iż osoba taka zrezygnowała ze statusu stałego rezydenta.

Rejestracja w Komisji Poborowej (Selective Service)

Mężczyźni w wieku lat 18 – 26 muszą zarejestrować się w komisji poborowej Selective Service. Rejestracja oznacza zgłoszenie rządowi gotowości do służby w Siłach Zbrojnych USA. W chwili obecnej Stany Zjednoczone nie prowadzą poboru do służby wojskowej. Oznacza to, iż stali rezydenci i obywatele nie muszą służyć w Siłach Zbrojnych, chyba że mają na to ochotę.

Można zarejestrować się w urzędzie pocztowym Stanów Zjednoczonych lub za pośrednictwem Internetu. Rejestracji za pośrednictwem internetu można dokonać odwiedzając witrynę internetową Selective Service: http://www.sss.gov. Aby skontaktować się z przedstawicielem Selective Service, można zadzwonić pod numer 847-688-6888. Nie jest to rozmowa bezpłatna.

Informacje na ten temat znaleźć można również na witrynie USCIS http://www.uscis.gov.

Zgłaszanie nowego adresu do DHS

Należy powiadomić DHS o każdorazowej zmianie adresu. W tym celu należy złożyć formularz AR-11, Alien’s Change of Address Card (Karta Zmiany Adresu Cudzoziemca). Formularz ten należy złożyć w ciągu 10 dni od przeprowadzki. Formularz ten nie wymaga opłaty. Można dokonać korekty adresu drogą internetową, wypełniając elektroniczny formularz AR-11 pod adresem http://www.uscis.gov. Przyjmowane są również internetowe zmiany adresów w przypadku większości spraw będących w toku.

Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc do USCIS pod numer 1-800-375-5283 lub odwiedzając witrynę http://www.uscis.gov.