Kiedy zapisać się do Medicare

Wraz z nowym rokiem nadszedł powszechny okres zapisów do Medicare. Od 1 stycznia do 31 marca, jak każdego roku, osoby, które nie zapisały się wcześniej, mogą wystąpić o część B i D Medicare (część A otrzymuje się w wieku 65 lat bezpłatnie). Ubezpieczenie zacznie działać dopiero 1 lipca. Przy okazji warto wyjaśnić, kiedy można zapisać się do Medicare.

ABC Medicare

Do Medicare jest uprawniona każda osoba, która przepracowała legalnie co najmniej 40 kwartałów oraz osiągnęła 65 lat. Medicare składa się z następujących części:

  • Część A – bezpłatne ubezpieczenie szpitalne
  • Część B – płatne ubezpieczenie medyczne zapewniające leczenie ambulatoryjne (wizyty u lekarza, badania itp.)
  • Cześć D – płatna polisa na refundację wydatków za leki na receptę.

Część A i B udostępniane przez prywatne ubezpieczalnie nazywa się częścią C (Part C Medicare albo Medicare Advantage). Dokładne omówienie tych polis można znaleźć w książce pt. „Ubezpieczenie społeczne Social Security”, a także w bezpłatnej broszurze w języku polskim pt. Medicare: http://www.ssa.gov/pubs/PO-05-10043.pdf.

Zapis automatyczny do części A i B

Jeżeli pobierasz wczesne świadczenia Social Security, to po ukończeniu 65 lat dostaniesz Medicare automatycznie. Karta Medicare będzie do ciebie przesłana na trzy miesiące przed twoimi 65. urodzinami, a opłata potrącana z emerytury czy renty. Automatyczny zapis dotyczy części A,  B i D. Jeżeli nie chcesz części B i D, bo np. pracujesz i masz zdrowotne ubezpieczenie zakładowe, to po otrzymaniu karty wypełnij otrzymany formularz zgodnie z instrukcjami odeślij go wraz z kartą. Zatrzymanie karty byłoby równoznaczne z przyjęciem części B Medicare i musiałbyś za nie płacić.

Osoba, która świadczeń Social Security nie pobiera w dniu jej 65-tych urodzin, otrzyma ofertę pocztą, po czym może ją przyjąć, ale nie musi, gdy ma inne ubezpieczenie. Można to zrobić na sieci w www.SocialSecurity.gov, telefonicznie (1-800-772-1213), albo osobiście w biurze SSA.

Istnieją trzy terminy zapisu do programu Medicare: wstępny (pierwszy), powszechny i specjalny.

Uwaga: Jeżeli pobierasz emeryturę Social Security poza granicami USA, to nie zostaniesz objęty ubezpieczeniem „A” i „B” automatycznie.

Wstępny okres zapisów

Pierwszą okazję do zapisania się do Medicare ma osoba 65-letnia, która jest w pełni podlega ubezpieczeniu społecznemu Social Security, niezależnie od tego, czy pobiera świadczenia, czy nie. Wstępny okres zapisów (initial enrollment period) trwa siedem miesięcy: składa się na niego miesiąc 65-tych urodzin, trzy miesiące przed tym miesiącem i trzy miesiące po.

Dla odbiorców renty inwalidzkiej (disability) wstępny okres zapisów zaczyna się w 24. miesiącu po przyznaniu renty.

Jeżeli nie uzyskasz Medicare we wstępnym okresie zapisów, a nie masz innego uznanego ubezpieczenia medycznego, to możesz później zostać ukarany karą za spóźnienie (late enrollemnt penalty), która polega na permanentnej 10-procentowej podwyżce kosztu ubezpieczenia za każdy rok opóźnienia (istnieją pewne wyjątki).

Powszechny termin zapisów

Jeżeli nie przystąpiłeś do Medicare, gdy stałeś się uprawniony (np. po ukończeniu 65 lat albo po utracie ubezpieczenia w pracy), to możesz się zapisać tylko w powszechnym okresie rejestracji (general enrollment period), od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. W tym czasie zapisać się może każda uprawniona osoba, a Medicare zacznie przysługiwać dopiero od 1 lipca tego roku.

Przypomnienie: Miesięczna składka na ubezpieczenie wzrasta o 10 procent za każdy okres 12-miesięczny, w którym miałeś prawo do ubezpieczenia Medicare Części B, ale nie przystąpiłeś do niego.

Specjalny termin zapisów

Specjalny termin zapisów obowiązuje w czasie pierwszych 8 miesięcy po utracie medycznego ubezpieczenia zdrowotnego w pracy. Ażeby kwalifikować się do zapisu w “specjalnym” terminie, pracownik powinien był mieć ubezpieczenie zdrowotne przez zakład, zrzeszenie (association), związek zawodowy albo zatrudnionego małżonka. Kara za opóźnienie jest liczona, gdy wniosek o Medicare jest złożony później niż 8 miesięcy po zaprzestaniu zatrudnienia albo utracie ubezpieczenia.

Zmiana ubezpieczenia w „otwartym” terminie rejestracji

Osoby mające część B, C czy D Medicare mogą je zmienić w tzw. otwartym terminie (open enrollment period), od 15 października do 7 grudnia każdego roku. Nowe ubezpieczenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia roku kolejnego.

W znalezieniu odpowiedniego programu pomoże Medicare Plan Finder w witrynie www.medicare.gov. Należy tam wpisać numer swego kodu pocztowego, a na ekranie zobaczysz listę różnych programów z ich ceną i szczegółami. Jeżeli bierzesz leki, wpisz je, a komputer uwzględni polisę, która te lekarstwa pokrywa. Można zapisać się przez Internet.

Więcej informacji:

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  książek-poradników, m.in. książki pt. „Ochrona zdrowia w USA”, „Emerytura reemigranta w Polsce, podręcznik seniora wracającego do kraju”, „Amerykańskie emerytury”.