Konsekwencje dopisania kogoś do konta w banku

Często zdarza się, że właściciel konta dodaje czyjeś nazwisko do swojego konta bankowego. Robią to starsi rodzice, by łatwiej było dzieciom dysponować pieniędzmi na wypadek ich choroby czy śmierci. Wspólne konto (joint account) bywa jedynym wyjściem dla nielegalnych imigrantów, którzy chcą zachować anonimowość. Z tych czy innych przyczyn ludzie będący i nie będący współmałżonkami miewają wspólne konta bankowe, maklerskie, w funduszach powierniczych, a także posiadają nieruchomości i biznesy.

Dopisanie kogoś do konta w banku jest równoznaczne z ustaleniem współwłasności majątkowej łącznej (joint tenancy with the right of survivorship), co pociąga za sobą podatkowe i prawne konsekwencje.

Konto bankowe a podatki od darowizny

Wieczne pioroKrótko mówiąc, każdy może podarować rocznie do $14,000 na osobę bez konieczności deklarowania darowizny i płacenia podatków. Jeżeli kwota darowizny przekracza ten limit, to darczyńca powinien zgłosić darowiznę do Urzędu Podatkowego na formularzu IRS Form 709. Kwota darowizny przekraczająca $14,000 pomniejszy po jego śmierci jego ulgę spadkową. Osoba obdarowana nie płaci w USA żadnych podatków federalnych od darowizny.

Akt darowizny nie następuje w chwili dopisania kogoś do konta bankowego, lecz w chwili wybrania pieniędzy przez drugą osobę (jeżeli wybrała kwotę przewyższającą jej wkład). A to może mieć konsekwencje podatkowe (po więcej informacji na temat podatków od darowizny i spadku odsyłam do swojej książki pt. Jak chować pieniądze przed fiskusem.

Przykład: Ojciec otworzył konto bankowe z córką dla swojej wygody i wpłacił na nie wyłącznie swoje pieniądze. Wybranie jakiejkolwiek kwoty przez córkę stanowi darowiznę. Córka może wybrać rocznie do $12,000 bez zgłaszania tego do Urzędu Podatkowego. Wybrane kwoty powyżej $12,000 rocznie powinny być zgłaszane do Urzędu Podatkowego i mogą podlegać opodatkowaniu.

Dopisanie drugiej osoby do konta bankowego nie ma konsekwencji podatkowych. Konsekwencje pociąga za sobą dopiero wybranie pieniędzy przez tę osobę.

Podatek od darowizny nie jest liczony od kwot, jakie współwłaściciel wydałby na pokrycie potrzeb głównego właściciela (np. córka wybrała kilka tysięcy, by pokryć koszty leczenia ojca).

Rada: Jeżeli starszy krewny dopisał cię to konta dla własnej wygody, nie wybieraj jego pieniędzy, chyba że musisz. Lepiej żeby czynił to główny właściciel. Również zatrzymaj rachunki dokumentujące wydatki na rzecz krewnego.

Jeżeli współwłaściciel wybiera przez siebie wpłacone pieniądze ze wspólnego konta, nie jest to darem.

Przykład: Matka z córką założyły wspólne konto w banku. Matka wpłaciła $20,000, a córka $2,000. Gdyby córka wybrała $10,000, to $8,000 liczyłoby się jako darowizna ($10,000—$2,000). Gdyby to była jedyna darowizna matki w danym roku, to nie musiałaby ona zgłaszać tego do Urzędu Podatkowego, bo kwota jest poniżej limitu $14,000 na osobę na rok.

Konto maklerskie a podatki od darowizny

W przypadku akcji spoczywających na koncie maklerskim uważa się, że darowizna nastąpiła w chwili dopisania kogoś do konta maklerskiego.

Przykład: Ojciec miał konto maklerskie o wartości $40,000 i dopisał do niego syna. Darowizna miała miejsce w dniu zmiany tytułu własności konta, oznacza więc odstąpienie synowi kwoty $20,000, o $6,000 ponad roczny limit. Ojciec powinien wypełnić i posłać do Urzędu Podatkowego formularz IRS Form 709. Po latach wartość konta urosła do $60,000. Gdy syn wybrał $20,000, ojciec nie musiał wypełniać druku 709, bo syn wybrał pieniądze, które były jego. Syn musiał, oczywiście, zapłacić podatek od przyrostu kapitału (capital gain tax).

Pieniądze narażone na zajęcie

Uwaga: Co ryzykujesz przez dodanie czyjegoś nazwiska do swojego konta.

Osoba dopisana do naszego konta bankowego czy maklerskiego staje się współwłaścicielem naszych pieniędzy. Jeżeli osoba ta otrzyma sądowy nakaz płatności, to komornik może zająć wierzytelność ze wspólnego konta.

Przykład: Matka dla wygody dopisała do swojego konta nazwisko syna, żeby mógł czasami wyręczać ją w prowadzeniu finansowych transakcji. Syn miał wypadek samochodowy. Ofiara wypadku wygrała w sądzie duże odszkodowanie, którego nie pokryła minimalna polisa ubezpieczeniowa. Organ egzekucyjny zajął wierzytelność syna z konta, jakie matka miała wspólnie z synem. Matka, która nic nie wiedziała o kłopotach syna, pewnego dnia dowiedziała się, że jej konto zostało zamrożone i opróżnione przez urząd egzekucyjny (marshal lub sheriff).

Jest ważne, żeby rozumieć prawa wierzycieli do pieniędzy spoczywających na kontach bankowych będących współwłasnością łączną. Czy wierzyciel jednego ze współwłaścicieli może zająć pieniądze na takim koncie? Czy może zająć połowę czy też całą kwotę? Odpowiedź zależy od okoliczności i od przepisów stanowych.

W przypadku konta bankowego (joint account with the right of survivirship) każdy współwłaściciel może dokonywać dowolnych transakcji, włącznie z całkowitym opróżnieniem konta. Dlatego też sądy najczęściej uważają, że wierzyciel, który otrzymał nakaz egzekucji staje w sytuacji swojego dłużnika i jest w stanie wybrać pieniądze tak, jak mógłby to uczynić sam dłużnik.

Przykład: Państwo Wiśniewscy mieli wspólne konto w banku. Otwierając konto podpisali podanie, które instruowało ich, że każda strona ma absolutne prawo do konta i może wybrać część pieniędzy albo ich całość. Pan Wiśniewski otworzył jednoosobowy biznes i wynajął biuro. Biznes upadł, a Wiśniewski był winny za czynsz. Właściciel pozwał go do sądu, otrzymał nakaz płatności i spróbował zająć wierzytelność z rachunku bankowego. Pani Wiśniewska protestowała, że pieniądze w banku zostały zarobione wyłącznie przez nią i stanowią oddzielną własność. Sąd niestety postanowił inaczej. Pozwolił właścicielowi budynku zająć nie tylko 50% wkładu bankowego, ale całość, argumentując to faktem, że pan Wiśniewski miał pełne prawo do dysponowania całym wkładem bankowym bez pozwolenia swojej żony.

Podatki dochodowe

Zastanów się: Kto ma płacić podatki od odsetek ze wspólnego konta.

Od bankowych odsetek trzeba płacić podatki dochodowe (income tax).

Banki, fundusze powiernicze i domy maklerskie wymagają numeru Social Security tylko głównego właściciela, którego nazwisko figuruje pierwsze. Jeżeli podanie domaga się wstawienia numerów Social Security obydwu współwłaścicieli, jest to zbędna nadgorliwość, bowiem bank w rzeczywistości potrzebuje tylko jeden numer, by zgłaszać do Urzędu Podatkowego roczne zarobki głównego właściciela. Kopię tego raportu (druk 1099) współwłaściciel dostaje do 31 stycznia następnego roku. Z powodu braku numeru Social Security wielu imigrantów otwiera konta z krewnymi lub przyjaciółmi.

Przykład: Powiedzmy, że nielegalny imigrant otworzył konto ze swoim kuzynem, amerykańskim rezydentem. Jeżeli ambitny imigrant uskładał na koncie znaczną kwotę, to powinien być świadomy tego, że jego kuzyn będzie musiał zapłacić podatki od dochodu, które wyniosą tyle, ile przedział podatkowy kuzyna (10, 15, 25, 28, 33 lub 35% w zależności od wysokości dochodu w danym roku). Ażeby nie popsuć rodzinnych układów, powinien mu te pieniądze zwrócić.

Pomoc społeczna

Niektóre rodzaje pomocy społecznej są zarezerwowane dla ludzi biednych. Na przykład, ażeby otrzymać Supplemental Security Income albo ubezpieczenie zdrowotne Medicaid, osoba samotna nie może mieć więcej niż $2,000 oszczędności, a małżeństwo—nie więcej niż $3,000. Skoro dopisanie kogoś do konta czyni go współwłaścicielem pieniędzy, zdyskwalifikuje go do otrzymania pomocy. A trzeba wiedzieć, że biuro pomocy społecznej domaga się szczegółowego zeznania finansowego i potrafi je skwapliwie sprawdzić.

Przykład: Syn chce uniknąć podatków i dlatego poprosił matkę, by firmowała swoim nazwiskiem jego konto, gdyż zarabiając grosze nie płaci wcale podatków. Gdyby potem matka starała się o pomoc społeczną, to jej nie dostanie, bowiem będzie postrzegana jako zamożna i nie pomogą zapewnienia, że pieniądze nie należą do niej. Zlikwidowanie konta niewiele pomoże, bowiem urząd pomocy społecznej sprawdza finanse wnioskodawców trzy lata wstecz.

Dopisanie kogoś do konta a kredyt

Pytanie: Czy dopisanie kogoś do naszego konta zwiększy jego szanse na otrzymanie pożyczki?

Gdy dorosłe dzieci planują kupić dom, troskliwi rodzice próbują zwiększyć ich szansę na otrzymanie pożyczki hipotecznej przez dopisanie ich do swoich kont.

Niestety, manewr ten, przeprowadzony tuż przed złożeniem podania o kredyt, nie poskutkuje, ani nawet przelanie pieniędzy na konto młodej osoby. Bank chce być pewny, że to wnioskodawca jest właścicielem pieniędzy, o czym świadczy tylko posiadanie konta przez dłuższy czas i stopniowe deponowanie na nim pieniędzy.

Jak widać, dopisanie kogoś do naszego konta bankowego może nam przydać sporo kłopotów. Powodem jest fakt, że jest to akt darowizny o określonych konsekwencjach prawnych i podatkowych. ¯eby uniknąć komplikacji, lepiej jest posłużyć się innymi sposobami sukcesji majątkowej, zależnie od naszych potrzeb, na przykład wyznaczyć spadkobiercę konta albo sporządzić pełnomocnictwo.