Numery Social Security dla obcokrajowców

Czy cudzoziemiec może ubiegać się o numer ubezpieczenia społecznego Social Security? Dowiedz się kiedy. Urząd Social Security informuje.

 Jak ubiegać się o numer i kartę Ubezpieczenia Społecznego?

W zasadzie tylko obcokrajowcy, którzy mają pozwolenie na pracę wydane przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS), mogą ubiegać się o numer ubezpieczenia społecznego (Social Security). Aby złożyć wniosek o wydanie numeru ubezpieczenia społecznego należy:

 • Wypełnić wniosek o wydanie karty ubezpieczenia społecznego (formularz SS-5-PO); i
 • Przedstawić nam oryginalne dokumenty stwierdzające Pana/Pani: status imigracyjny, prawo do pracy, wiek oraz tożsamość.
 • Dostarczyć wypełniony wniosek i oryginały dokumentów do lokalnego biura Ubezpieczeń Społecznych.
Status imigracyjny

Aby udowodnić swój amerykański status imigracyjny, musi Pan/Pani przedstawić nam swój aktualny amerykański dokument imigracyjny I-94: Arrival/Departure Record (tłumaczenie: Protokół przyjazdu/wyjazdu), który został Panu/Pani wydany w dniu przybycia do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jest Pan/Pani studentem zakwalifikowanym do grupy F-1 lub M-1, musi nam Pan/Pani również przedstawić dokument I-20: C

when-is-it-ok-to-give-out-your-social-security-number.jpg

ertificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status (tłumaczenie: Zaświadczenie o statusie studenta nieimigracyjnego). Jeżeli jest Pan/Pani osobą wizytującą w ramach programu wymiany, zakwalifikowaną do grupy J-1 lub J-2, musi Pan/Pani przedstawić nam dokument DS-2019: Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status (tłumaczenie: Zaświadczenie o statusie osoby wizytującej w ramach programu wymiany).

Prawo do pracy

W przypadku większości pracujących obcokrajowców wymagamy przedstawienia jedynie dokumentu I-94: Arrival/Departure Record (tłumaczenie: Protokołu przyjazdu/wyjazdu). Niektórzy pracujący obcokrajowcy muszą również przedstawić zezwolenie na pracę z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) (I-766 lub I-688B). Studenci zagraniczni muszą przedstawić dodatkowe dokumenty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Studenci Numery ubezpieczenia społecznego dla obcokrajowcówzagraniczni i numery ubezpieczenia społecznego (Publikacja No 05-10181 PO).

Wiek

Musi Pan/Pani przedstawić metrykę urodzenia, o ile ją Pan/Pani posiada lub łatwo może uzyskać. Jeżeli jest to niemożliwe, to w celu potwierdzenia Pana/Pani wieku możemy zaakceptować inne dokumenty, takie jak paszport lub dokument wydany przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS).

Tożsamość

Akceptujemy tylko niektóre dokumenty jako dowód tożsamości. Akceptowany dokument musi być aktualny (nie utracił ważności) i zawierać Pana/Pani nazwisko, informacje identyfikujące i najlepiej aktualne zdjęcie. Urząd Ubezpieczeń Społecznych poprosi Pana/Panią o przedstawienie aktualnych dokumentów imigracyjnych. Akceptowane są następujące dokumenty imigracyjne:

 • Formularz I-551 (wraz z odczytywalną komputerowo wizą imigracyjną i ważnym paszportem zagranicznym);
 • I-94 z ważnym paszportem zagranicznym; lub
 • Karta pozwolenia na pracę wystawiona przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (I-766 lub I-688B).

Wszystkie dokumenty muszą być albo oryginałami, albo kopiami poświadczonymi przez wystawiający je urząd. Nie przyjmujemy fotokopii ani notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Nie akceptujemy również pokwitowań jako dowodów, że ubiegał/a się Pan/Pani o wydanie dokumentu. Niekiedy wykorzystujemy jeden dokument w dwóch celach. Zezwolenie na pracę z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) możemy na przykład wykorzystać jako dowód zarówno prawa do pracy, jak i tożsamości. Musi Pan/Pani jednak przedstawić co najmniej dwa różne dokumenty.

Numer i kartę prześlemy Panu/Pani pocztą, jak tylko sprawdzimy Pana/Pani dokumenty w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego (DHS). W trakcie oczekiwania na numer ubezpieczenia społecznego Pana/Pani pracodawca może posłużyć się listem od nas, stwierdzającym, że złożył/a Pan/Pani wniosek o wydanie numeru. Pana/Pani pracodawca może użyć Pana/Pani dokumentów imigracyjnych jako dowód na to, że ma Pana/Pani pozwolenie na pracę w USA. Pracodawcy mogą znaleźć więcej informacji na ten temat w Internecie na stronie www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm.

Co mogę zrobić, jeżeli potrzebny mi jest numer dla celów podatkowych?

Jeżeli numer jest Panu/Pani potrzebny w celach podatkowych, a nie ma Pan/Pani pozwolenia na pracę w USA, może Pan/Pani złożyć wniosek o otrzymanie numeru identyfikacyjnego indywidualnego podatnika z Internal Revenue Service, IRS (Amerykański Urząd Skarbowy). Należy udać się osobiście do Urzędu Skarbowego lub zadzwonić pod bezpłatny numer 1-800-TAXFORM (1-800-829-3676) i poprosić o formularz W-7 Application For An Individual Taxpayer Identification Number (tłumaczenie: Wniosek o przyznanie numeru identyfikacyjnego indywidualnego podatnika).

Czy numer jest mi potrzebny do innych świadczeń rządowych?

Obcokrajowcy legalnie przebywający w USA mogą korzystać z wielu świadczeń i usług, nie posiadając numeru ubezpieczenia społecznego. Numer nie jest potrzebny do tego, aby móc prowadzić operacje bankowe, zapisać się do szkoły lub składać egzaminy szkolne, ubiegać się o prywatne ubezpieczenie zdrowotne, starać się o uczestnictwo w programie obiadów szkolnych lub ubiegać się o mieszkanie subsydiowane. Nie będzie Pan/Pani mógł/a otrzymać numeru ubezpieczenia społecznego tylko po to, żeby uzyskać prawo jazdy.

Jeżeli nie ma Pan/Pani pozwolenia na pracę, może Pan/Pani ubiegać się o numer ubezpieczenia społecznego tylko wtedy, jeżeli:

 • Prawo federalne wymaga od Pana/Pani przedstawienia numeru ubezpieczenia społecznego, aby mógł/a Pan/Pani otrzymać określony zasiłek lub świadczenie; albo
 • Prawo stanowe lub lokalne wymaga od Pana/Pani przedstawienia numeru ubezpieczenia społecznego, aby mógł/a Pan/Pani otrzymać zasiłek społeczny, do którego został/a Pan/Pani już uprawniony.

Jeżeli numer jest Panu/Pani potrzebny w celu spełnienia wymagań stanowych lub lokalnych, musi Pan/Pani przedstawić nam list od stosownej instytucji rządowej. Musi on być napisany na papierze firmowym (nie okólnik ani fotokopia) i:

 • Dokładnie identyfikować Pana/Panią jako osobę składającą wniosek;
 • Cytować przepis prawny wymagający od Pana/Pani posiadania numeru ubezpieczenia społecznego;
 • Stwierdzać, że spełnia Pan/Pani wszystkie wymagania instytucji, z wyjątkiem posiadania numeru; oraz
 • Zawierać nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej w instytucji.

Jeżeli zostanie przyznany Panu/Pani numer nie uprawniający do podejmowania pracy, nie będzie Pan/Pani mógł/a go w tym celu użyć. Jeżeli użyje Pan/Pani go do pracy, poinformujemy o tym Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS).

Kontakt się z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych

Więcej informacji oraz kopie naszych wydawnictw uzyskacie Państwo na stronie internetowej www.socialsecurity.gov lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-800-772-1213 (dla osób niesłyszących i niedosłyszących dostępny jest specjalny numer TTY 1-800-325-0778). Odpowiadamy na szczegółowe pytania od 7:00 rano do 7:00 wieczorem. Automatyczny Serwis Informacyjny udziela informacji 24 godziny na dobę.

Jeżeli potrzebny jest tłumacz do załatwienia spraw z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych, zapewnimy go bezpłatnie. Pomoc tłumacza dostępna jest, zarówno przy załatwianiu spraw drogą telefoniczną, jak i w biurach Ubezpieczeń Społecznych. Prosimy dzwonić pod nasz bezpłatny numer 1-800-772-1213. Jeżeli mówi Pan/Pani w języku innym niż angielski należy wycisnąć numer 1 i poczekać na zgłoszenie się naszego przedstawiciela. Przedstawiciel skontaktuje się telefonicznie z tłumaczem, który pomoże w poprowadzeniu sprawy. Jeżeli sprawy nie uda się sfinalizować telefonicznie, w lokalnym biurze Ubezpieczeń Społecznych umówimy Panu(i) spotkanie, w którym będzie brał udział polski tłumacz.

Wszystkie rozmowy traktowane są poufnie. Staramy się zapewnić fachową i uprzejmą obsługę. Dlatego też, niektóre rozmowy telefoniczne monitorowane są przez innego przedstawiciela Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

www.socialsecurity.gov

Social Security Administration, SSA Publication No. 05-10096-PO, Social Security Numbers For Noncitizens (Polish)

December 2005

Więcej w języku polskim przeczytasz w książce pt. Ubezpieczenie Społeczne Social Security.