Skutki popełnienia przestępstwa dla stałego rezydenta

Stany Zjednoczone to społeczeństwo przestrzegające prawa. Stali rezydenci Stanów Zjednoczonych mają obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów prawnych.

Jeżeli stały rezydent dopuści się działań przestępczych bądź zostanie skazany za przestępstwo w Stanach Zjednoczonych, może go to narazić na poważne problemy. Osoba taka może być wydalona z kraju, nie wpuszczona ponownie na teren USA po wyjeździe z kraju, a w pewnych okolicznościach może utracić uprawnienia do uzyskania obywatelstwa USA.

Oto przykłady przestępstw, które mogą mieć skutki dla statusu stałego rezydenta:

 • Przestępstwa określane jako “aggravated felony” (ciężkie przestępstwa), w tym przestępstwa z użyciem przemocy, które są przestępstwami zagrożonymi karą więzienia powyżej jednego roku.
 • Zabójstwo.
 • Działalność terrorystyczna.
 • Gwałt.
 • Przestępstwo na dziecku na tle seksualnym.
 • Nielegalny przemyt narkotyków, broni palnej lub osób.
 • Przestępstwa „naganne moralnie” (“of moral turpitude”), a więc na ogół przestępstwa z zamiarem kradzieży bądź oszustwa; przestępstwa z groźbą lub użyciem przemocy fizycznej; przestępstwa, gdzie w wyniku lekkomyślnego zachowania dochodzi do poważnego uszkodzenia zdrowia fizycznego; przestępstwa na tle seksualnym.

Poważne skutki dla stałego rezydenta będą również miały następujące zachowania:

 • Nieprawdziwe oświadczenia w celu uzyskania świadczeń imigracyjnych dla siebie lub kogoś innego.
 • Fałszywe podawanie się za obywatela Stanów Zjednoczonych.
 • Głosowanie w wyborach federalnych bądź lokalnych dostępnych tylko dla obywateli USA.
 • Bycie „nałogowym alkoholikiem” – kimś, kto jest pijany bądź używa narkotyków przez większość czasu.
 • Małżeństwo z więcej niż z jedną osobą w tym samym czasie.
 • Zaniedbywanie obowiązku wspierania finansowego rodziny bądź płacenia alimentów na dziecko lub współmałżonkę zgodnie z nakazem.
 • Aresztowanie za napaść lub molestowanie członka rodziny, w tym naruszanie sądowego nakazu ochronnego. Nazywa się to przemocą domową.
 • Kłamstwo w celu uzyskania świadczeń publicznych.
 • Niezłożenie zeznań podatkowych, gdy są one wymagane.
 • Świadome niespełnienie obowiązku rejestracji w Komisji Poborowej (Selective Service) w przypadku mężczyzn w wieku lat 18 – 26.
 • Pomoc osobie nie będącej obywatelem Stanów Zjednoczonych bądź rodowitym Amerykaninem przy wjeździe na teren Stanów Zjednoczonych nielegalnie, nawet jeżeli taka osoba jest członkiem bliskiej rodziny i nie płaciła za tę przysługę.

Osoby, które dopuściły się przestępstwa bądź zostały skazane za przestępstwo przed złożeniem wniosku o inne świadczenia imigracyjne powinny skonsultować się z szanowanym adwokatem imigracyjnym bądź organizacją społeczną zapewniającą usługi dla imigrantów.

USCIS