Fakty dotyczące kartek żywnościowych

Program Kartek Żywnościowych (Food Stamps) pomaga osobom o niskich dochodach w zakupie żywności. Mimo, że jest to program rządu federalnego, jest on zarządzany przez agencje stanowe lub lokalne.

 Kto może otrzymywać kartki żywnościowe?

food_stampsKażdy może wystąpić o kartki żywnościowe. Ażeby otrzymać kartki żywnościowe, zarówno Pan/Pani, jak i inne osoby mieszkające w tym samym, co Pan/Pani gospodarstwie domowym, muszą spełniać określone warunki. Każda osoba, zamieszkująca razem z Panem/Panią i ubiegająca się o kartki żywnościowe, musi posiadać lub wystąpić o numer Ubezpieczenia Społecznego, jak również, musi albo, być obywatelem amerykańskim albo, posiadać status uprawnionego cudzoziemca. O kartki żywnościowe, bez wymaganego okresu oczekiwania, mogą ubiegać się następujący, uprawnieni do nich cudzoziemcy:

 • Dzieci legalnych imigrantów, w wieku poniżej 18 lat;
 • Niewidomi lub niepełnosprawni imigranci, którzy otrzymują zapomogę lub świadczenia renty inwalidzkiej;
 • Osoby, które mieszkały legalnie w USA, w dniu 22 sierpnia 1996 r. i w tym dniu, miały 65 lat lub więcej;
 • Legalni, stali rezydenci będący w czynnej służbie wojskowej lub weteranami sił zbrojnych USA albo współmałżonkowie, bądź też dzieci weteranów i żołnierzy czynnej służby wojskowej;
 • Uchodźcy, przyjęci na podstawie paragrafu 207 ustawy Immigration and Nationality Act, (INA); (ustawy o Imigracji i Obywatelstwie)
 • Azylanci, na podstawie paragrafu 208 ustawy INA;
 • Osoby deportowane z USA lub, których usunięcie z USA zostało uchylone, na podstawie paragrafu 234(h) lub 241(b)(3) Ustawy INA;
 • Przybysze z Kuby lub Haiti, na podstawie paragrafu 501(e) ustawy (Pomocy w Kształceniu Uchodźców z 1980 r). Refugee Education Assistance ACT of 1980
 • Imigranci pochodzenia amerykańsko-azjatyckiego, na podstawie paragrafu 584 of the Foreign Operations, Export Fianacing and related Programs Appropprations Act of 1988 (Ustawy o Operacjach Zagranicznych, Exporcie Programów Finansowania i Innych Stosownych, Związanych z tym Programów z 1988 r.).

Następujący, uprawnieni cudzoziemcy mogą się ubiegać o pomoc, jeżeli mieszkali w USA przez okres pięciu lat i posiadali status legalnie przebywających cudzoziemców:

 • Legalnie mieszkający, stali rezydenci,(którzy mogą być uprawnieni wcześniej niż po upływie pięciu lat, jeżeli posiadają 40 kwartałów pracy);
 • Osoby zwolnione warunkowo (pozostające na zwolnieniu warunkowym, przez co najmniej jeden rok, na podstawie paragrafu 212(d)(5) ustawy INA);
 • Osoby przyjęte warunkowo, na podstawie paragrafu 203(a)(7) ustawy INA, obowiązującej przed 1 kwietniem 1980 r.;
 • Maltretowana współmałżonka/współmałżonek, maltretowane dziecko lub rodzic albo dziecko maltretowanej osoby, którzy złożyli, będącą w toku załatwiania, petycję na podstawie paragrafu 204(a)(1)(A) lub (B) albo 244(a)(3) ustawy INA.

Większość sprawnych fizycznie osób, w wieku między 18-tym a 60-rokiem życia, musi się zarejestrować w urzędzie pracy, aby kwalifikować się do otrzymywania kartek żywnościowych. Od wielu osób może być wymagane uczestnictwo w programie zatrudnienia lub szkolenia. Uprawnionymi mogą być również niektórzy studenci szkół wyższych.

Zasoby (posiadane środki)

Na ogół, gospodarstwo domowe nie może posiadać zasobów przekraczających 2.000USD. Jeżeli jednak, razem z Panem/Panią, mieszka  osoba w wieku 60 lat lub starsza, lub osoba niepełnosprawna, limit wynosi wtedy 3.000USD. Zasoby osób pobierających SSI lub świadczenia programu Temporary Assistance for Needy Families (TANF), (Tymczasowej Pomocy dla Ubogich Rodzin), nie są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o kartki żywnościowe. Do zasobów zaliczane są: gotówka, konta bankowe i inne dobra.

Nie wszystkie, posiadane przez Pana/Panią rzeczy, są brane pod uwagę. Przy rozpatrywaniu wniosków o kartki żywnościowe nie bierze się, na przykład, pod uwagę ani, Pana/Pani domu ani, działki, na której się on znajduje. Samochód lub ciężarówka, brana jest pod uwagę, w zależności od sposobu użytkowania tych pojazdów. W większości stanów stosuje się teraz zasady programu TANF, zamiast zasad programu kartek żywnościowych dotyczących pojazdów, o ile zasady TANF, są bardziej korzystne dla gospodarstwa domowego, ubiegającego się o kartki żywnościowe.

Większość gospodarstw domowych musi również spełniać kryterium dotyczące limitu dochodów. Niektórych dóbr nie uważa się za dochód i można je odliczyć od dochodu. Gospodarstwo domowe może kwalifikować się do innych ulg dotyczących dochodów, o ile mieszka w nim osoba w wieku 60 lat lub starsza albo osoba niepełnosprawna. Limity dotyczące dochodu zależą od wielkości gospodarstwa domowego i mogą się zmieniać z roku na rok.

W jaki sposób można się ubiegać o kartki żywnościowe?

Wnioski o kartki żywnościowe są dostępne w każdym biurze Urzędu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli Pan/Pani i każdy członek Pana/Pani gospodarstwa domowego ubiega się albo, już otrzymuje płatności SSI, wówczas każde biuro Urzędu Ubezpieczeń Społecznych pomoże w wypełnieniu wniosku o kartki żywnościowe i wyśle go do biura zajmującego się kartkami żywnościowymi.

Wszystkie inne osoby, włącznie z osobami ubiegającymi się o lub pobierającymi tylko świadczenia Ubezpieczenia Społecznego, muszą dostarczyć lub wysłać wnioski o kartki żywnościowe do miejscowego biura kartek żywnościowych albo, dowolnego biura Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, w którym pracuje przedstawiciel zajmujący się kartkami żywnościowymi.

Podczas rozmowy z przedstawicielem, należy, również mieć ze sobą:

 • Dowód tożsamości, taki jak prawo jazdy, stanowy dowód tożsamości, metrykę urodzenia lub kartę stałego pobytu;
 • Dowód posiadanego dochodu, taki jak, odcinki wypłaty, świadczenia Ubezpieczenia Społecznego, SSI lub emerytury prywatnej lub państwowej, otrzymywanego przez każdego członka gospodarstwa domowego;
 • Dowód wydatków związanych z opieką nad dzieckiem;
 • Rachunki za czynsz lub dowód płatności pożyczki za dom;
 • Dowód opłat kosztów usług komunalnych; oraz
 • Rachunki za wizyty lekarskie członków gospodarstwa domowego, będących w wieku 60 lat lub ponad, oraz dla tych, którzy pobierają rządowe świadczenia renty inwalidzkiej Ubezpieczenia Społecznego lub SSI.

Ile można otrzymać?

Należącą się kwotę można sprawdzić za pomocą narzędzia w Internecie Food Stamp Pre-Screening Tool, na stronie www.foodstamps-step1.usda.gov.

Kontakt z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych

Prosimy o kontakt z biurem Ubezpieczeń Społecznych lub z lokalnym biurem wydającym kartki żywnościowe w sprawie przepisów kwalifikujących. Prosimy pamiętać, że Urząd Ubezpieczeń Społecznych nie podejmuje decyzji w sprawie przyznania lub nie przyznania kartek. Więcej informacji oraz kopie naszych wydawnictw uzyskacie Państwo na stronie internetowej www.socialsecurity.gov lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-800-772-1213 (dla osób niesłyszących i niedosłyszących dostępny jest specjalny numer TTY 1-800-325-0778).  Odpowiadamy na szczegółowe pytania od 7:00 rano do 7:00 wieczorem. Automatyczny Serwis Informacyjny udziela informacji 24 godziny na dobę.

Social Security Administration