Gdy Amerykanin chce przedłużyć pobyt w Polsce

Obywatel amerykański jadący do Polski w celach turystycznych nie potrzebuje wizy, ale wolno mu pozostać w Polsce tylko 90 dni i nie wolno pracować. Jeżeli Amerykanin planuje zostać w Polsce dłużej, to powinien ubiegać się w polskim konsulacie owydanie wizy krajowej lub o udzielenie mu zezwolenia na zamieszkaniena czas oznaczony.

New U.S. Passport Book and Tablet
New U.S. Passport Book and Tablet

Problem pojawia się wtedy, gdy zajdą okoliczności,które wymagać będą przedłużenia pobytu w Polsce ponad 90 dni.Wtedy trzeba ubiegać się o zezwolenie na dłuższy pobyt (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony) w biurze lokalnego wojewody.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Cudzoziemiec (nie będący obywatelem państwa należącego do Unii Europejskich ani Szwajcarii, w tym Amerykanin )może uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jeżel iwykaże, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okresdłuższy niż 3 miesiące. Przykładowym powodem do uzyskania zezwolenia jest bycie małżonkiem polskiego obywatela.

Decyzje o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje Wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wojewoda może wcześniej uzyskać informacji m.in. od Komendanta Wojewódzkiego Policji czywjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium RP nie stanowi zagrożenia dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zezwolenie udzielane jest każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium RP, nie dłuższy jednak niż 2 lata. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest karta pobytu, która upoważnia do wielokrotnego przekroczenia granicy polskiej bez konieczności uzyskania wizy.

Wnioski o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie naczas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego w terminie co najmniej 45 dnia przed okresem upływ uważności wizy.

Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego właściwego ze względu na miejsce jego pobytu.

Przebywanie w Polsce co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na czas oznaczony jest jednym z warunków ubiegania się o pobyt stały w Polsce, który nazywa się „zezwoleniem na pobyt naczas nieoznaczony”.

Wniosek: Osoba o podwójnym obywatelstwie, która wjedzie do Polski posługując się amerykańskim paszportem jest teoretycznie traktowana jako cudzoziemiec i musi stosować się dowyżej wymienionych przepisów.

Więcej przeczytać można w witrynie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców

http://www.udsc.gov.pl/Zezwolenie,na,zamieszkanie,na,czas,oznaczony,498.html

Konsekwencje naruszania przepisów

Cudzoziemiec, który narusza przepisy może byćukarany. Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant Powiatowy (Miejski) Policji może nakazać cudzoziemcowi opuścić terytorium RP w terminie do 7 dni, jeżeli cudzoziemiec:

  1. przebywa na terytorium RP bez wymaganej wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej,
  2. wykonuje pracę niezgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w RP,
  3. nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium RP i nie może wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania.

Naruszenie wyżej wymienionych przepisów powoduje, iż cudzoziemcowi można wydać również decyzję o wydaleniu z terytorium RP. Decyzje o wydaleniu wydaje wojewoda.

Wojewoda może także wydać decyzję o wydaleniu, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji, gdy:

  1. dane cudzoziemca są wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, jeżeli wjazd cudzoziemca na to terytorium nastąpi w okresie obowiązywania wpisu,
  2. dalszy pobyt cudzoziemca stanowiłby zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszałby interes RP,
  3. cudzoziemiec niezgodnie z przepisami przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę,
  4. cudzoziemiec dobrowolnie nie opuścił terytorium RP w terminie określonym w decyzji: o zobowiązaniu do opuszczenia tego terytorium, o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
  5. cudzoziemiec nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarby Państwa,
  6. cudzoziemiec zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w RP za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  7. został skazany w RP prawomocnym orzeczeniem na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania o przekazanie go za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary.

Cudzoziemiec możerównież ubiegać się o zezwolenie na osiedlenie się i na pobyt rezydentadługoterminowego.

Wjęcej: http://www.udsc.gov.pl/POBYT,CUDZOZIEMCOW,NA,TERYTORIUM,RP,144.html