Jaką pomoc społeczną można otrzymać oprócz zasiłku SSI

Jeżeli pobiera Pan/Pani zasiłek SSI, może uzyskać Pan/Pani również inną pomoc ze strony stanu lub okręgu. Może Pan/Pani na przykład korzystać ze świadczeń Medicaid, otrzymywać kartki żywnościowe lub inne świadczenia socjalne. Proszę zadzwonić do lokalnego oddziału opieki społecznej lub biura pomocy socjalnej i poprosić o informacje na temat świadczeń dostępnych w Pana/Pani regionie.

Kartki żywnościowe

snap-logoJeżeli każda osoba w Pana/Pani domu ubiega się lub otrzymuje zasiłek SSI, Urząd Ubezpieczeń Społecznych pomoże Panu/Pani w wypełnieniu wniosku o kartki żywnościowe.

Jeżeli nie mieszka Pan/Pani w domu, w którym każda osoba ubiega się lub otrzymuje zasiłek SSI, w celu uzyskania kartek żywnościowych musi się Pan/Pani udać do lokalnego biura wydającego te kartki. Więcej informacji o kartkach żywnościowych można uzyskać odwiedzając naszą stronę internetową lub dzwoniąc do nas i prosząc o kopię publikacji Food Stamps And Other Nutrition Programs (publikacja nr 05-10100, Kartki żywnościowe i inne programy żywieniowe— tylko w języku angielskim).

Medicaid

Jeżeli otrzymuje Pan/Pani zasiłek SSI, może Pan/Pani korzystać również ze świadczeń Medicaid, pomagających pokrywać koszty wizyt lekarskich i rachunków szpitalnych. Lokalne biuro opieki społecznej lub pomocy medycznej może Panu/Pani udzielić więcej informacji na temat Medicaid.

Pomoc w opłacaniu składek na Medicare

Jeżeli mają Państwo niskie dochody i skromne zasoby, stan, w którym Państwo mieszkają, może opłacać Państwa miesięczne składki ubezpieczeniowe, a w niektórych przypadkach także i inne bieżące wydatki medyczne, takie jak kwoty odliczeń oraz udział własny. Tylko stan, w którym Pan/Pani mieszka, może zadecydować o tym, czy kwalifikuje się Pan/Pani do tej pomocy. Aby się o tym dowiedzieć, proszę skontaktować się ze stanowym lub lokalnym biurem opieki społecznej lub agencją Medicaid. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), należy zadzwonić pod bezpłatny numer Medicare 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Dla osób niesłyszących i niedosłyszących dostępny jest specjalny numer TTY, 1-877-486-2048.

W ramach programu opłat za lekarstwa—Medicare (część D)—możecie Państwo otrzymać dodatkowa pomoc w uiszczeniu rocznych opłat własnych (annual deductibles), składek miesięcznych oraz dopłat, z własnej kieszeni (co-payments), przy wykupie przepisanych przez lekarza lekarstw. Warunkiem kwalifikacji na dodatkowa pomoc jest niski dochód, utrzymujący Sie na granicy Państwowego poziomu biedy, lub ograniczone źródła utrzymania. Po informacje, dotyczące aktualnych danych, prosimy skontaktować sie z biurem Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli otrzymujecie Państwo, zarówno ubezpieczenie Medicaid, pokrywające koszty lekarstw przepisanych przez lekarzy, jak również, ubezpieczenie Medicare, lub pobieracie świadczenia SSI, a stan opłacą Państwu składkę miesięczną za ubezpieczenie, Medicare, nie musicie Państwo występować o te pomoc, ponieważ zostanie wam ona przyznana automatycznie

Może Pan/Pani mieć prawo do świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych

Jeżeli przez dostatecznie długi czas pracował/a Pan/Pani i opłacał/a składki na Ubezpieczenia Społeczne, może mieć Pan/Pani prawo również do świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych, pobierając jednocześnie zasiłek SSI.

Emerytury mogą być wypłacane osobom w wieku co najmniej 62 lat, jak również ich rodzinom. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przysługują osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Świadczenia z tytułu śmierci pracownika dla członków rodziny wypłaca się rodzinom zmarłych pracowników. Jeżeli uważa Pan/Pani, że ma Pan/Pani prawo do świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych, proszę do nas zadzwonić i umówić się na spotkanie i rozmowę z przedstawicielem Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

Social Security Administration, www.ssa.gov