Kto może otrzymać zasiłek uzupełniający SSI

Supplemental Security Income (SSI) – zasiłki uzupełniające

W ramach programu SSI wypłaca się pieniądze osobom o niskich dochodach, które to osoby mają co najmniej 65 lat lub są niewidome lub niepełnosprawne.

Programem SSI zarządza Urząd Ubezpieczeń Społecznych. Chociaż programem zarządza Urząd Ubezpieczeń Społecznych, zasiłki SSI nie są finansowane z podatków z Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłki SSI są finansowane przez fundusz ogólnego przeznaczenia skarbu państwa USA, a nie z funduszy powierniczych Ubezpieczeń Społecznych.

Czym jest zasiłek SSI?

Zasiłek uzupełniający SSI jest wypłacany każdego miesiąca osobom o niskich dochodach i skromnych zasobach, które to osoby:

 • mają co najmniej 65 lat;
 • są niewidome lub
 • niepełnosprawne.

food_stampsPrzy ubieganiu się o zasiłek SSI należy również poprosić o publikację What You Need To Know When You Get Supplemental Security Income (SSI) (publikacja nr 05-11011, Co należy wiedzieć pobierając zasiłek uzupełniający—tylko w języku angielskim).Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych (publikacja nr 05-10026-PO).Wysokość podstawowego zasiłku SSI jest taka sama w całym kraju. Wiele stanów zwiększa jednak wysokość tego podstawowego zasiłku. Można do nas zadzwonić i zapytać o wysokość zasiłku w danym stanie.

Przyznanie zasiłku SSI zależy od wielkości dochodów i posiadanych zasobów (posiadanych środków).

Dochody

Dochodem  są otrzymywane pieniądze, takie jak pensje, świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych i emerytury. Dochody obejmują również takie rzeczy, jak żywność odzież oraz mieszkanie. Wysokość dochodów, jakie można uzyskiwać każdego miesiąca i nadal otrzymywać zasiłek SSI, zależy częściowo od miejsca zamieszkania. Można do nas zadzwonić i dowiedzieć się o limitach dochodów w danym stanie.

Urząd Ubezpieczeń Społecznych nie bierze pod uwagę wszystkich dochodów danej osoby, kiedy decyduje o przyznaniu zasiłku SSI. Na przykład nie bierzemy pod uwagę:

 • pierwszych 20 USD uzyskiwanych miesięcznie w ramach większości dochodów;
 • pierwszych 65 USD zarabianych miesięcznie w pracy oraz połowy kwoty powyżej 65 USD;
 • kartek żywnościowych;
 • schronienia uzyskanego od charytatywnych organizacji;
 • prywatnych; oraz
 • większości zasiłków na pokrycie wydatków energetycznych domu.

Jeżeli jest Pan/Pani żonaty/zamężna, kiedy decydujemy o Pana/Pani prawie do zasiłku SSI, bierzemy również pod uwagę część dochodów i środków Pana/Pani współmałżonka. Jeżeli ma Pan/Pani mniej niż 18 lat, bierzemy pod uwagę część dochodów i środków Pana/Pani rodziców. Jeśli jest Pan/Pani osobą sponsorowaną i nie posiadającą obywatelstwa amerykańskiego, możemy również wziąć pod uwagę dochody i środki Pan/Pani sponsora.

Jeżeli jest Pan/Pani studentem/ką, możemy nie brać pod uwagę niektórych wynagrodzeń lub stypendiów.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną, ale pracuje, Urząd Ubezpieczeń Społecznych nie bierze pod uwagę części wynagrodzenia, jakie wykorzystuje Pan/Pani do płacenia za przedmioty lub świadczenia, które pomagają Panu/Pani w wykonywaniu pracy. Jeżeli na przykład potrzebny jest Panu/Pani wózek inwalidzki, część wynagrodzenia wykorzystana do zapłacenia za wózek, nie będzie wliczana do dochodów, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu zasiłku SSI.

Urząd Ubezpieczeń Społecznych nie bierze również pod uwagę wszelkiej części wynagrodzenia, jaką osoba niewidoma wykorzystuje na wydatki związane z pracą. Jeżeli na przykład osoba niewidoma wykorzystuje część pensji na opłacenie przejazdu do i z pracy, część ta nie jest traktowana jako dochód.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną lub niewidomą, część dochodów wykorzystywana (lub zaoszczędzona) na szkolenia lub kupno przedmiotów potrzebnych do wykonywania pracy mogą również nie wchodzić w rachubę.

Zasoby (posiadane środki)

Do środków uwzględnianych przy decydowaniu o przyznaniu zasiłku SSI zalicza się nieruchomości, konta bankowe, gotówkę, akcje i obligacje.

Zasiłek SSI może Pan/Pani otrzymać, jeżeli Pana/Pani środki są warte co najwyżej 2000 USD. Małżeństwo może mieć prawo do pobierania zasiłku SSI, jeżeli posiadane przez nie środki są warte co najwyżej 3000 USD. Jeżeli posiada Pan/Pani własność, którą usiłuje Pan/Pani sprzedać, może mieć Pan/Pani prawo do otrzymania zasiłku SSI w trakcie sprzedawania tej własności.

Urząd Ubezpieczeń Społecznych nie bierze pod uwagę wszystkiego, co Pan/Pani posiada na własność, kiedy decyduje o tym, czy posiada Pan/Pani za dużo środków, aby otrzymać zasiłek SSI. Na przykład nie bierzemy pod uwagę:

 • domu, w którym Pan/Pani mieszka ani działki, na której on stoi;
 • polis ubezpieczeniowych na życie o wartości nominalnej 1500 USD lub mniejszej;
 • Pana/Pani samochodu (zazwyczaj);
 • miejsc na cmentarzu dla siebie i członków najbliższej rodziny oraz
 • funduszy pogrzebowych w wysokości do 1500 USD dla siebie i do 1500 USD dla współmałżonka.

Inne kryteria do spełnienia

Aby otrzymać zasiłek SSI, musi Pan/Pani mieszkać w USA lub na Marianach Północnych i mieć obywatelstwo amerykańskie. W niektórych przypadkach o zasiłek SSI mogą ubiegać się osoby mieszkające w USA i nie mające obywatelstwa amerykańskiego. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy poprosić o publikację Supplemental Security Income (SSI) dla obcokrajowców (publikacja nr 05-11051-PO).

Jeżeli ma Pan/Pani prawo do świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych lub innych świadczeń, należy się o nie ubiegać. Jeżeli jest Pan/Pani uprawniony/a do obydwu świadczeń, może Pan/Pani otrzymać zarówno zasiłek SSI jak też inne świadczenia.

Jeżeli przebywa Pan/Pani w instytucjach określonego typu, może Pan/Pani otrzymać zasiłek SSI. Jeżeli mieszka Pan/Pani w miejskim lub okręgowym domu spokojnej starości, w ośrodku tymczasowym lub innej instytucji publicznej, wtedy zwykle nie może Pan/Pani otrzymywać zasiłku SSI. Istnieją jednak pewne wyjątki. Jeżeli mieszka Pan/Pani w zarządzanym publicznie ośrodku społecznym, obsługującym nie więcej niż 16 pensjonariuszy, może Pan/Pani otrzymać zasiłek SSI.

Jeżeli mieszka Pan/Pani w instytucji publicznej głównie po to, aby brać udział w oficjalnie zatwierdzonych szkoleniach edukacyjnych lub zawodowych, mających na celu zdobycie pracy, może Pan/Pani otrzymać zasiłek SSI. Jeżeli mieszka Pan/Pani w publicznym schronisku dla bezdomnych, może Pan/Pani otrzymać zasiłek SSI. Jeżeli mieszka Pan/Pani w publicznej lub prywatnej instytucji i Medicaid pokrywa ponad połowę kosztów na opiekę nad Panem/Panią, może Pan/Pani otrzymać pewien niewielki zasiłek SSI.

Social Security Administration, www.ssa.gov